Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Історія Академії
Статут Національної академії СБУ
Етапи становлення
Місія, візія та цінності
Стратегія розвитку НА СБУ
Досягнення

Статут Національної академії СБУ

Ідентифікаційний код: 20001823
 
Погоджено загальними зборами (конференцією)
колективу Національної академії
Служби безпеки України
31 травня 2016 року, протокол № 1
 

І. Загальні положення

1.1. Цей Статут регламентує діяльність Національної академії Служби безпеки України (далі – Академія).

Повне найменування Академії:

українською мовою – “Національна академія Служби безпеки України”;

англійською мовою - “National Academy of the Security Service of Ukraine”.

1.2. Академія є вищим військовим навчальним закладом зі статусом національного, входить до організаційної структури та належить до сфери управління Служби безпеки України.

Академія провадить інноваційну освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на першому і другому рівнях за певними галузями знань, здійснює підготовку на третьому і вищому науковому рівнях вищої освіти за окремими спеціальностями і спеціалізаціями, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром у галузі державної безпеки, має розвинуту інфраструктуру навчально-наукових, наукових (науково-організаційних) підрозділів забезпечення освітнього (наукового) процесу та службової діяльності, сприяє поширенню наукових знань та виконує культурно-просвітницьку, видавничу та інші види діяльності, передбачені актами законодавства, нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, Служби безпеки України і цим Статутом.

Діяльність Академії ґрунтується на засадах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України.

1.3. Академія є бюджетною та неприбутковою установою.

Цивільна правоздатність Академії виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про її припинення.

1.4. Академія утворена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1995 року № 914 на базі Інституту підготовки кадрів Служби безпеки України – правонаступника Інституту підготовки кадрів Служби національної безпеки України, створеного постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1992 року № 34.

Указом Президента України від 02 серпня 1999 року № 940/99 Академії надано статус національного вищого навчального закладу.

1.5. Місцезнаходження Академії (юридична адреса): вул. Михайла Максимовича, 22, м. Київ, 03066, тел. (044) 257-30-35, е-mail: [email protected].

 

ІІ. Мета, завдання та концепція діяльності Академії

2.1. Метою діяльності Академії є створення умов, необхідних для здобуття вищої і післядипломної освіти, проведення наукової діяльності в інтересах зміцнення національної безпеки України та ефективного виконання завдань забезпечення державної безпеки.

Академія здійснює:

підготовку за державним замовленням та на договірній основі кваліфікованих фахівців для Служби безпеки України, інших суб’єктів забезпечення національної безпеки України;

післядипломну освіту (перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації) співробітників (працівників) Служби безпеки України, інших органів державної влади, закладів, установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності;

підготовку та атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів для потреб забезпечення національної безпеки України;

реалізацію завдань концепції іншомовної підготовки кадрів у сфері забезпечення державної безпеки, затверджену Службою безпеки України;

підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних співробітників (працівників) вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України, військових навчальних підрозділів Служби безпеки України в інших навчальних закладах;

навчально-методичне забезпечення спеціальної підготовки в підрозділах Центрального управління, регіональних органах, органах військової контррозвідки, навчальних, науково-дослідних та інших закладах, установах, організаціях і підприємствах Служби безпеки України, штабі Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі – підрозділи, органи, заклади, установи Служби безпеки України);

наукову, методичну та видавничу діяльність, спрямовані на вирішення проблемних питань сектору безпеки і оборони України та вдосконалення освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України, військових навчальних підрозділах Служби безпеки України в інших навчальних закладах;

військову підготовку громадян України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, за програмою підготовки офіцерів запасу;

військово-патріотичну та культурно-просвітницьку діяльність серед учасників освітнього процесу;

взаємодію з підрозділами, органами, закладами, установами Служби безпеки України, іншими державними органами і навчальними закладами з метою забезпечення національної безпеки України й консолідації суспільства на основі нових знань.

2.2. Головними завданнями Академії є:

забезпечення якості вищої та післядипломної освіти відповідно до стандартів освіти, потреб Служби безпеки України та інших замовників освітніх послуг;

провадження освітньої діяльності на рівні, що забезпечує здобуття вищої, післядипломної освіти і всебічного задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб;

планування наукової діяльності у Службі безпеки України та забезпечення формування замовлення на проведення наукових досліджень;

провадження наукової діяльності, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в оперативно-службовій діяльності Служби безпеки України та освітньому процесі;

виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів;

підтримання бойової і мобілізаційної готовності особового складу;

участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави шляхом підготовки кваліфікованих кадрів;

формування всебічно (гармонійно) розвиненої особистості шляхом національно-патріотичного, правового, фізичного та естетичного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу високих моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової, інноваційної та виховної діяльності;

пошук і втілення ефективних форм взаємодії з органами, підрозділами, закладами, установами Служби безпеки України у сфері освітньої та наукової діяльності;

створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;

налагодження зв’язків із провідними вищими навчальними закладами і науковими установами України та провадження міжнародного співробітництва у галузі освіти, науки, культури і спорту у порядку, встановленому законодавством України і нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

2.3. Академія здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та законів України, актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, Служби безпеки України, інших актів законодавства України та цього Статуту.   

Функціонування партій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають політичні цілі, в Академії забороняється.

На період служби, роботи за трудовим договором членство співробітників-військовослужбовців і працівників Служби безпеки України
у таких об’єднаннях зупиняється. Як виняток, дозволяється членство працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, у професійних спілках.

Освітня та наукова діяльність в Академії проводиться з дотриманням вимог законодавства про мови.

2.4. Діяльність Академії здійснюється на засадах:

автономії та самоврядування;

поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

2.5. Концепція освітньої діяльності Академії ґрунтується на концептуальних засадах законів України “Про вищу освіту”, “Про Службу безпеки України” та державних стратегіях розвитку України.

Пріоритетами освітньої діяльності Академії є:

домінування цінностей, зорієнтованих на професіоналізм, відданість справі, інноваційність, творчість та відповідальність учасників освітнього процесу;

створення умов для реалізації потреб та очікувань учасників освітнього процесу Служби безпеки України, інших замовників освітніх послуг;

створення нових знань у галузі національної безпеки та розвиток наукової діяльності;

пошук прогресивних форм і методів навчання, впровадження експериментальних освітніх програм;

побудова оптимальної управлінської моделі, формування відповідної корпоративної культури і розвиток лідерського та інституційного потенціалу;

розвиток системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно до вимог законодавства України, стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти;

забезпечення умов для підвищення кваліфікації наукового та науково-педагогічного складу, набуття ними навичок сучасної практики оперативно-службової діяльності Служби безпеки України та розвитку їх дослідницької компетентності у сфері забезпечення державної безпеки;

забезпечення нерозривного зв’язку освітньої діяльності з національним і військово-професійним вихованням учасників освітнього процесу;

впровадження провідного європейського досвіду з професійної підготовки фахівців для потреб спецслужб;

оновлення та розширення навчально-матеріальної бази освітнього процесу;

залучення до реалізації завдань освітньої діяльності досвідчених співробітників-практиків Служби безпеки України, інших військових формувань, правоохоронних органів та органів державної влади, а також провідних дослідників у галузі національної безпеки.

Академія реалізує концепцію освітньої діяльності шляхом виконання загальнодержавних програм розвитку сектору безпеки і сфери вищої освіти України, планових завдань і рішень Колегії Служби безпеки України, власних цільових програм.

2.6. Інформація про діяльність Академії оприлюднюється відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

 

ІІІ. Організація, координація та контроль діяльності Академії Службою безпеки України

3.1. Служба безпеки України як державний орган, до сфери управління якого належить Академія, у порядку, встановленому законодавством:

бере участь у реалізації державної політики у сфері вищої освіти, науки, професійної підготовки фахівців, у ліцензуванні освітньої діяльності, що провадиться Академією;

формує пропозиції і розміщує державне замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців в Академії;

затверджує організаційно-штатну структуру Академії, приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію її структурних підрозділів;

затверджує Статут Академії та за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування Академії вносить до нього зміни або затверджує нову редакцію;

встановлює порядок проведення конкурсу на зайняття посади ректора;

формує та затверджує склад Наглядової ради Академії;

бере участь у визначенні повноважень Вченої ради Академії;

встановлює особливості умов прийому та порядку відбору кандидатів на навчання для потреб Служби безпеки України;

встановлює вимоги до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації слухачів, а також підготовки аспірантів і докторантів Академії;

забезпечує проходження практичної підготовки змінного складу та стажування наукового, науково-педагогічного складу Академії в підрозділах, органах Служби безпеки України;

здійснює розподіл випускників Академії, направлених на навчання Службою безпеки України;

встановлює вимоги до кандидатів на посади керівного складу Академії, її структурних підрозділів, порядку їх призначення та порядку заміщення вакантних посад постійного складу;

встановлює особливості повноважень та обов’язків ректора Академії;

встановлює порядок відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення осіб, які навчаються в Академії, за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

встановлює особливі вимоги до реалізації прав і обов’язків наукового, науково-педагогічного складу та осіб, які навчаються в Академії, за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

встановлює нормативи матеріально-технічного і фінансового забезпечення Академії та здійснює її фінансування;

забезпечує соціальний захист учасників освітнього процесу в межах, визначених законодавством України;

аналізує якість освітньої та наукової діяльності Академії;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю, ефективним використанням майна, переданого Академії в оперативне управління відповідно до законодавства України;

здійснює контроль за дотриманням цього Статуту;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України і цим Статутом.

3.2. Загальна організація, координація та контроль діяльності Академії здійснюються відповідними підрозділами Центрального управління Служби безпеки України.

 

ІV. Права та обов’язки Академії

4.1. Академія є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та/або банківських установах, прапор, символіку (герб, емблему, шеврон), печатку із зображенням малого Державного Герба України і своїм найменуванням, печатки, штампи і бланки зі своєю назвою, використовує у своєму найменуванні слово “національний”, може набувати майнові та особисті немайнові права, мати обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

4.2. Академія має право:

провадити освітню, наукову та інноваційну діяльність за державним замовленням і договірними зобов’язаннями;

надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;

самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

готувати фахівців за освітніми ступенями бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та науковими ступенями доктора філософії і доктора наук;

розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності;

обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

здійснювати підготовку фахівців із вищою освітою за власними експериментальними освітніми програмами та навчальними планами;

запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;

розробляти та запроваджувати власні положення про організацію освітнього процесу;

самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу;

визначати норми часу роботи наукового та науково-педагогічного складу;

запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;

здійснювати за погодженням з Управлінням роботи з особовим складом Служби безпеки України (далі – УРОС) перерозподіл нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного співробітника (працівника) за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності співробітників (працівників);

присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства України успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;

приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами;

присвоювати вчені звання старшого дослідника, доцента, професора та подавати відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

виготовляти та видавати документи про вищу освіту відповідно до законодавства України;

здійснювати за погодженням з УРОС перерозподіл ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями та державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань в обсязі не більш як 5 відсотків загального обсягу державного замовлення Академії;

отримувати відповідно до законодавства на пріоритетних засадах передбачені державним бюджетом кошти для провадження наукової і науково-технічної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, виконання наукових програм, проектів державного значення в обсязі не менш як 10 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на утримання Академії;

отримувати на пріоритетних засадах фінансування для придбання наукового і навчального обладнання, програмного забезпечення тощо за рахунок державного бюджету;

приймати на роботу наукових, науково-педагогічних та інших працівників відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України;

залучати за сумісництвом або на договірних засадах фахівців Служби безпеки України, інших державних органів, навчальних закладів, наукових установ і організацій до освітнього процесу та наукової діяльності;

приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань старшого дослідника, доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;

розробляти та вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення організаційно-штатної побудови, у тому числі формування на своїй базі інноваційних структур різних типів;

визначати правила внутрішнього розпорядку, організовувати та вести діловодство, у тому числі секретне;

провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники та наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу;

організовувати наукові й науково-практичні конференції, семінари та інші заходи з питань, віднесених до компетенції Академії;

здійснювати заходи з національно-патріотичного виховання, розвитку фізичної культури, спорту, у тому числі здійснювати підготовку спортсменів;

провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;

за рішенням Служби безпеки України встановлювати та підтримувати міжнародні зв’язки в галузях національної безпеки, освіти і науки;

за погодженням зі Службою безпеки України запроваджувати власну символіку та атрибутику;

встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових актів законодавства України та нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами таких актів;

відкривати поточні та депозитні рахунки в банках у порядку, встановленому актами законодавства України і нормативно-правовими актами Служби безпеки України;

створювати власну матеріально-технічну базу, у тому числі організовувати діяльність буфетів, їдалень, пунктів побутового обслуговування для особового складу;

провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Служби безпеки України  та цього Статуту.

Академія також має інші права, встановлені законодавством України для національного закладу.

4.3. Академія зобов’язана:

надавати освітні послуги на рівні стандартів освітньої діяльності, стандартів вищої освіти і потреб замовників навчання;

здійснювати наукову та інноваційну діяльність згідно з актуальними потребами Служби безпеки України та освітнього процесу;

виконувати державне замовлення й договірні зобов’язання щодо освітньої, наукової, інноваційної та господарської діяльності, у тому числі за міжнародними договорами;

мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

організовувати контроль за педагогічною та науковою діяльністю науково-педагогічного і наукового складу;

вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання плагіату в наукових працях наукових, науково-педагогічних, інших співробітників (працівників) і здобувачів вищої освіти, виявлення відповідних фактів та притягнення винних до передбаченої законодавством України відповідальності;

забезпечувати можливість підвищення кваліфікації, стажування науково-педагогічного та наукового складу;

проводити іншомовну підготовку здобувачів вищої освіти та мовну сертифікацію співробітників (працівників) Служби безпеки України;

забезпечувати встановлений законодавством України порядок проходження військової служби особовим складом, підтримувати постійну бойову і мобілізаційну готовність;

забезпечувати безпечні умови навчання, праці та побуту, дотримання законних прав та інтересів учасників освітнього процесу;

мати у своєму складі бібліотеку, фонд якої має відповідати вимогам стандартів освітньої діяльності;

дотримуватися фінансової дисципліни та забезпечувати збереження державного майна;

складати фінансову, статистичну і податкову звітність відповідно до законодавства України;

сприяти діяльності органів громадського самоврядування Академії;

оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань у порядку, встановленому законодавством України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України;

забезпечувати належний рівень представництва вищого військового навчального закладу Служби безпеки України при здійсненні міжнародних програм;

виконувати інші завдання відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Служби безпеки України.

 

V. Структура Академії

5.1. Організаційно-штатна та структурно-функціональна побудова Академії визначаються штатом.

Типові нормативи для розроблення штату Академії та порядок затвердження штату встановлюються нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

5.2.  Структурними підрозділами Академії є навчально-наукові інститути, навчально-наукові, науково-організаційні центри, кафедри (спеціальні кафедри), відділи аспірантури і докторантури, науково-дослідні, наукові лабораторії та інші лабораторії, центри, служби, відділи, сектори, відділення та навчально-методичні кабінети, бібліотеки, видавництва, оркестр, інші підрозділи, які функціонують для забезпечення статутної діяльності Академії.

Штатна чисельність співробітників-військовослужбовців, працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, курсантів, слухачів, аспірантів і докторантів встановлюється відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

5.3.  Навчально-науковий інститут (центр) є основним структурним підрозділом Академії, який об’єднує не менше трьох кафедр (спеціальних кафедр), провадить освітню діяльність і здійснює наукові дослідження.

До складу навчально-наукових інститутів (центрів) також можуть входити підрозділи курсантів, слухачів, навчальні групи студентів.

5.4.  Науково-організаційний центр є основним структурним підрозділом Академії, який об’єднує наукові (науково-організаційні, науково-дослідні) відділи та/або лабораторії, сектори і здійснює планування наукової діяльності в Службі безпеки України, забезпечує формування замовлення на проведення наукових досліджень, організовує наукову діяльність в Академії та проводить наукові дослідження.

5.5.  Кафедра (спеціальна кафедра) – це базовий структурний підрозділ Академії, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого входить не менше п’яти науково-педагогічних співробітників (працівників), для яких кафедра є основним місцем роботи, із яких три мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання.

5.6. Структурні підрозділи Академії функціонують згідно з положеннями, які затверджуються ректором на підставі рішення Вченої ради Академії.

5.7. Створення, ліквідація, реорганізація структурних підрозділів Академії здійснюються за поданням Вченої ради Академії та в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Служби безпеки України з питань організаційно-штатної роботи.

 

VI. Управління Академією

6.1. Управління Академією в межах повноважень, передбачених законодавством України і цим Статутом, здійснюється Службою безпеки України, ректором, проректорами, керівниками структурних підрозділів, вченими радами, робочими та дорадчими органами Академії. Участь в управлінні Академією беруть органи громадського самоврядування, органи студентського (курсантського) самоврядування, наукові товариства.

6.2.  Безпосереднє управління діяльністю Академії здійснює ректор, який є представником Академії у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє на засадах єдиноначальності.

Права, обов’язки і відповідальність ректора Академії визначаються законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України з питань повноважень керівника закладу Служби безпеки України і цим Статутом.

6.3.  Ректор Академії:

організовує статутну діяльність Академії та відповідає за результати такої діяльності перед Службою безпеки України;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності Академії, є розпорядником майна і коштів Академії;

видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Академії;

забезпечує виконання кошторису, укладає договори від імені Академії;

призначає на посаду та звільняє з посади співробітників (працівників) відповідно до повноважень та в порядку, встановлених нормативно-правовими актами Служби безпеки України;

забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в Академії;

підтримує постійну бойову і мобілізаційну готовність Академії;

затверджує посадові інструкції співробітників (працівників) структурних підрозділів Академії у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Служби безпеки України;

затверджує правила прийому до Академії та формує контингент осіб, які навчаються;

відраховує з Академії та поновлює на навчання в ній здобувачів вищої та післядипломної освіти з підстав і в порядку, встановлених законодавством України і нормативно-правовими актами Служби безпеки України;

забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

контролює дотримання в Академії фінансової дисципліни;

забезпечує створення умов для підвищення професійного рівня особового складу Академії;

здійснює контроль за якістю роботи науково-педагогічних, наукових та інших співробітників (працівників) Академії;

забезпечує створення умов для здійснення контролю за діяльністю Академії в порядку, встановленому законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України і цим Статутом;

сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського (курсантського) самоврядування, а також наукового товариства здобувачів вищої освіти та молодих учених, профспілок працівників Академії, громадських об’єднань, які діють в Академії;

вживає заходів щодо створення в Академії здорового морально-психологічного клімату;

керує роботою з добору, розстановки та ротації науково-педагогічних, наукових та інших співробітників (працівників) Академії;

сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Академії, створює належні умови для занять спортом;

спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників Академії подає для затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування Академії правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;

організовує роботу щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом;

забезпечує своєчасне подання звітності у порядку, встановленому законодавством України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України;

підтримує зв’язки з підрозділами, органами, закладами, установами Служби безпеки України, інших військових формувань і державних органів з питань діяльності Академії;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України і цим Статутом.

6.4.  Ректор Академії відповідає за провадження освітньої, наукової та інноваційної діяльності в Академії, за бойову та мобілізаційну готовність особового складу, організацію забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна.

6.5.  Ректор Академії звітує перед Службою безпеки України у строки та порядку, встановлені нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

6.6.  Ректор Академії може делегувати частину своїх повноважень проректорам і керівникам структурних підрозділів.

6.7.  Порядок призначення на посаду і звільнення з посади ректора Академії, а також вимоги до кандидата на заміщення посади ректора Академії визначаються відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

6.8.  Безпосереднє керівництво освітнім, науковим, соціально-економічним та іншими напрямами діяльності Академії здійснюють проректори і керівники структурних підрозділів Академії відповідно до їх функціональних обов’язків.

Порядок комплектування посад проректорів, керівників структурних підрозділів Академії та їх заступників визначається законодавством України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

6.9.  Вчена рада Академії є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п’ять років, її склад затверджується наказом ректора Академії протягом п’яти робочих днів із дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Компетенція Вченої ради Академії визначається законодавством України, цим Статутом та положенням про неї. Положення про Вчену раду Академії затверджується ректором Академії.

6.10. Вчена рада Академії:

визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;

ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії;

розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту Академії, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

за погодженням з Головою, або першим заступником, або заступником Голови Служби безпеки України відповідно до розподілу функціональних обов’язків ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

ухвалює за поданням ректора Академії пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Служби безпеки України;

ухвалює положення про структурні підрозділи та подає їх на затвердження ректору Академії;

визначає повноваження вчених рад навчально-наукових інститутів, навчально-наукових і науково-організаційних центрів Академії та затверджує положення про такі вчені ради;

ухвалює положення про організацію освітнього процесу, екзаменаційну комісію, правила прийому до Академії та подає їх на затвердження ректору Академії;

затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

визначає строки навчання на відповідних рівнях, ухвалює інші рішення з питань організації освітнього процесу, передбачені законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та розпорядчими документами Академії;

затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

ухвалює пропозиції до планів наукової діяльності та формування замовлень на проведення наукових досліджень у системі Служби безпеки України і подає їх на затвердження керівництву Служби безпеки України у встановленому порядку;

ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності Академії;

затверджує теми дисертацій аспірантів та докторантів після розгляду їх на відповідних кафедрах;

приймає рішення про зарахування наукових та/або науково-педагогічних співробітників (працівників) до докторантури;

розглядає звіт про виконання індивідуальних планів роботи аспірантів і докторантів, за результатами яких проводиться їх атестація і приймається рішення про їх подальше навчання;

розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників, навчальних посібників та іншої наукової і навчально-методичної літератури;

оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

затверджує положення про робочі та дорадчі органи Академії;

приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу наукових, науково-педагогічних та інших співробітників (працівників), а також під час зарахування вступників на навчання;

розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до власного положення.

Вчена рада Академії може делегувати частину своїх повноважень вченим радам навчально-наукових інститутів, навчально-наукових і науково-організаційних центрів.

6.11. Вчену раду Академії очолює її голова, який обирається таємним голосуванням із числа членів Вченої ради Академії, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. До складу Вченої ради Академії входять за посадами ректор, проректори, керівники навчально-наукових інститутів, навчально-наукових і науково-організаційних центрів, учений секретар, директор бібліотеки, начальник фінансового відділу, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Академії, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних співробітників (працівників) і обираються з числа завідувачів кафедр, спеціальних кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших співробітників (працівників) Академії та які працюють у ній на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, органів студентського (курсантського) самоврядування Академії відповідно до квот, визначених положенням про Вчену раду Академії.

Вибори до складу Вченої ради Академії починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

6.12. До складу Вченої ради Академії можуть входити представники підрозділів, органів, закладів, установ Служби безпеки України. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради Академії повинні становити наукові, науково-педагогічні співробітники (працівники) Академії і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа здобувачів вищої освіти.

6.13. Виборні представники з числа співробітників (працівників) Академії обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа здобувачів вищої освіти обираються курсантами, слухачами, студентами, аспірантами та докторантами шляхом прямих таємних виборів.

6.14. Рішення Вченої ради вводяться в дію рішеннями ректора Академії.

6.15. В Академії можуть бути утворені вчені ради навчально-наукових інститутів, навчально-наукових і науково-організаційних центрів, повноваження яких визначаються Вченою радою Академії відповідно до цього Статуту.

Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених пунктами 6.11, 6.12, 6.13 цього розділу.

6.16. Для вирішення питань атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в Академії утворюються спеціалізовані вчені ради з присудження наукових ступенів, які діють відповідно до законодавства України.

6.17. В Академії утворюється Наглядова рада для здійснення нагляду за управлінням майном Академії, додержанням мети його створення.

Наглядова рада Академії сприяє розв’язанню перспективних завдань її розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Академії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Академії, здійснює громадський контроль за її діяльністю та інші повноваження, що визначаються положенням про Наглядову раду.

Положення про Наглядову раду Академії та її склад затверджуються Службою безпеки України. До складу Наглядової ради не можуть входити співробітники (працівники) Академії.

Члени Наглядової ради мають право брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування Академії з правом дорадчого голосу.

Строк повноважень Наглядової ради Академії становить не менше ніж три роки, але не більше п’яти років.

6.18.   Для вирішення поточних питань діяльності Академії утворюються робочі органи – ректорат, приймальна комісія тощо.

З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та/або наукової діяльності ректор Академії має право утворювати на громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (координаційну раду, наукову та/або науково-методичну раду тощо).

6.19. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії є загальні збори колективу (далі – Конференція), включаючи виборних представників із числа здобувачів вищої освіти.

Делегатами Конференції є представники всіх категорій учасників освітнього процесу Академії. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів мають становити наукові та науково-педагогічні співробітники (працівники) Академії, які працюють на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа здобувачів вищої освіти, які обираються курсантами, слухачами, студентами, аспірантами і докторантами шляхом прямих таємних виборів.

6.20. Вибори делегатів Конференції проводяться один раз на рік загальними зборами постійного складу структурних підрозділів Академії та здобувачів вищої освіти, а у випадках, коли штатної чисельності одного структурного підрозділу недостатньо для висування одного делегата, – загальними зборами кількох структурних підрозділів. Делегати обираються шляхом прямих таємних виборів.

Конференція скликається не рідше одного разу на рік. Організацію проведення Конференції здійснює Вчена рада Академії.

На першому засіданні новоутвореного складу Конференції обираються постійна президія та секретаріат, приймається регламент діяльності Конференції.

Конференція на своєму засіданні погоджує за поданням Вченої ради Статут Академії чи зміни (доповнення) до нього, обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства України про працю, погоджує правила внутрішнього розпорядку Академії і колективний договір, затверджує положення про наукові товариства курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, розглядає інші питання діяльності Академії.

Рішення Конференції вводяться в дію протоколами, що підписуються всіма членами президії.

6.21. В Академії та її навчально-наукових інститутах (центрах) діє студентське (курсантське) самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування Академії.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Академії.
Усі студенти Академії можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи, що функціонують в Академії.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Академією. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського  самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

6.22. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, цим Статутом та положеннями про студентське самоврядування Академії.

Органи студентського самоврядування діють на принципах:

добровільності, колегіальності, відкритості;

виборності та звітності органів студентського самоврядування;

рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

6.23. Студентське самоврядування здійснюється на рівні навчально-наукового інституту (центру).

Органи студентського самоврядування діють у формі студентської ради, яка обирається строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені з їх складу за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів відповідного навчально-наукового інституту (центру) Академії.

Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

З припиненням особою навчання в Академії припиняється її участь в органі студентського самоврядування в порядку, передбаченому положеннями про студентське самоврядування Академії.

Орган студентського самоврядування Академії може бути зареєстрований як громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про вищу освіту”.

6.24. Органи студентського самоврядування:

беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

захищають права та законні інтереси студентів, які навчаються
в Академії;

делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів Академії;

приймають документи, що регламентують їх організацію та діяльність;

беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі органів студентського самоврядування;

вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Академії, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

виконують інші функції, передбачені положеннями про студентське самоврядування.

Також за погодженням з органом студентського самоврядування Академії приймаються рішення про:

відрахування студентів з Академії та їх поновлення на навчання;

переведення студентів, які навчаються в Академії за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

поселення студентів у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку.

6.25. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів, які:

ухвалюють Положення про студентське самоврядування Академії, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

затверджують річний кошторис витрат органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за використанням майна та виконанням кошторису органів студентського самоврядування.

6.26. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

кошти, визначені Вченою радою Академії в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Академією від основної діяльності;

членські внески студентів, розмір та порядок внесення яких на добровільній основі встановлюються вищим органом студентського самоврядування Академії відповідно до законодавства України. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

6.27. Порядок утворення органів курсантського самоврядування, форма його організації та повноваження такого самоврядування встановлюються окремими розпорядчими документами Академії.

6.28. В Академії та її структурних підрозділах діють наукові товариства курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, які є частиною системи громадського самоврядування Академії.

У роботі наукового товариства курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів – 40 років), які навчаються, проходять службу або працюють в Академії.

Наукове товариство курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються, проходять службу або працюють в Академії щодо питань наукової діяльності, підтримки наукомістких ідей, інновацій та обміну знаннями.

6.29. У своїй діяльності наукові товариства курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених керуються законодавством України, цим Статутом та положеннями про ці товариства.

Наукові товариства курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених діють на принципах:

свободи наукової творчості;

добровільності, колегіальності, відкритості;

рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариств курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

6.30. Наукові товариства курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених:

приймають документи, що регламентують їх організацію та діяльність;

проводять організаційні, наукові та освітні заходи;

популяризують наукову діяльність серед молоді, сприяють залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

представляють інтереси курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед керівництвом Академії та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

сприяють підвищенню якості наукових досліджень;

виконують інші функції, передбачені законодавством, цим Статутом та положеннями про наукові товариства курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

За погодженням з науковим товариством курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених керівництво Академії приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з Академії та їх поновлення на навчання.

6.31. Органи управління наукових товариств курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура наукового товариства курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та організаційний механізм його діяльності визначаються положенням, яке затверджується вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії.

Фінансовою основою діяльності наукових товариств курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених є кошти, визначені Вченою радою Академії.

6.32. Керівництво Академії та її структурних підрозділів не має права втручатися в діяльність органів курсантського (студентського) самоврядування, наукових товариств курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству України, нормативно-правовим актам Служби безпеки України, цьому Статуту чи завдає шкоди інтересам Академії.

Керівництво Академії та її структурних підрозділів сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського (курсантського) самоврядування, наукових товариств курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених відповідно до положень про такі органи і товариства.

 

 

VII. Освітній процес Академії

7.1. Освітній процес Академії провадиться через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямований на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей
у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

7.2. Організація освітнього процесу Академії визначається законодавством України у сфері освіти і науки, іншими актами законодавства України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України з питань проходження військової служби, підготовки і післядипломної освіти кадрів Служби безпеки України, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та положеннями про організацію освітнього процесу Академії, іншими нормативно-правовими актами, розпорядчими документами, якими встановлюються специфічні умови навчання в Академії як вищому військовому навчальному закладі Служби безпеки України.

7.3. Основними документами з організації освітнього процесу в Академії є навчальні, робочі навчальні, навчально-тематичні плани, якими визначаються перелік та обсяг навчальних дисциплін та/або спецкурсів, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми підсумкового контролю.

Навчальні, робочі навчальні, навчально-тематичні плани розробляються
і затверджуються у порядку, встановленому розпорядчими документами Академії.

7.4. Навчання в Академії здійснюється за очною (денною, вечірньою), заочною (дистанційною) формами, а з окремих спеціальностей – екстернатною формою.

Терміни навчання за цими формами визначаються Академією відповідно до стандартів освіти і можливостей забезпечити здобуття вищої та післядипломної освіти. При цьому форми навчання можуть поєднуватися.

7.5. Освітній процес в Академії здійснюється за такими формами: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка та контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять в Академії є: лекція, семінарське, практичне, лабораторне, індивідуальне заняття, консультація, тактико-спеціальні та оперативні навчання.

Академія має право запроваджувати інші форми освітнього процесу та види навчальних занять відповідно до власного Положення про організацію освітнього процесу.

7.6. Практична підготовка осіб, які навчаються в Академії, здійснюється в порядку, встановленому законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

7.7. З метою створення умов для оволодіння курсантами, слухачами, студентами, аспірантами іноземними мовами, а також міжнародної академічної мобільності Академія має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.

7.8. До учасників освітнього процесу Академії належать:

наукові, науково-педагогічні та інша категорія співробітників (працівників) Академії;

здобувачі вищої освіти, інші особи, які навчаються в Академії;

представники підрозділів, органів, закладів, установ Служби безпеки України та інші фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу.

Перелік посад наукових, науково-педагогічних співробітників (працівників) Академії, кваліфікаційні вимоги та порядок комплектування таких посад визначаються законодавством України і нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

Прийом на навчання до Академії здійснюється на конкурсній, добровільній основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, правил прийому, що розробляються Академією.

Підстави та порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в Академії, а також порядок надання їм академічної відпустки визначаються законодавством України, нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, Служби безпеки України та розпорядчими документами Академії.

Права та обов’язки наукових і науково-педагогічних співробітників (працівників) Академії визначаються законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України, колективним договором, положеннями про відповідні структурні підрозділи та посадовими інструкціями.

Права та обов’язки здобувачів вищої освіти, інших осіб, які навчаються в Академії, визначаються законодавством України, нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, Служби безпеки України та розпорядчими документами Академії.

 

VIII. Майно та кошти Академії

8.1. З метою забезпечення діяльності Академії Служба безпеки України закріплює за Академією на правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси й інше необхідне майно.

8.2. Майно, що перебуває в державній власності й передане Службою безпеки України в оперативне управління Академії, не підлягає передачі (вилученню) будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.

8.3. Майно Академії, що забезпечує її діяльність, не може бути предметом застави.

8.4. Матеріально-технічну базу Академії становлять відображені у відповідній фінансово-господарській документації рухоме та нерухоме майно, кошти, інші матеріальні цінності.

8.5. Академія володіє та користується закріпленим за нею майном у межах, визначених законодавством України і нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

8.6. Фінансування Академії здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

8.7. На покриття видатків, пов’язаних із наданням платних послуг та видатків, не забезпечених загальним фондом Державного бюджету, спрямовуються кошти спеціального фонду, сформованого за рахунок:

коштів, одержаних за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців та надання інших освітніх послуг за укладеними договорами з юридичними і фізичними особами;

коштів, одержаних за виконання науково-дослідних робіт на замовлення юридичних і фізичних осіб;

коштів, одержаних від господарської діяльності;

надходжень від передання в оренду приміщень, обладнання;

благодійних внесків, пожертв юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;

інших надходжень, не заборонених законодавством України
і нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

8.8. Використання коштів загального та спеціального фондів кошторису Академії здійснюється в порядку, визначеному законодавством України і нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

8.9. Валютні, матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаної з наданням освітніх послуг та проведенням науково-дослідних робіт, Академія використовує для забезпечення власної діяльності згідно з кошторисом та в порядку, визначеному законодавством України і нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

8.10. Оплата праці працівників, які уклали трудовий договір, та виплата грошового забезпечення співробітникам-військовослужбовцям здійснюються в порядку, визначеному законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

IX. Порядок звітності, контролю та здійснення фінансово-господарської діяльності

9.1. Академія самостійно здійснює бухгалтерський та управлінський облік своєї роботи, веде статистичну й фінансову звітність, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

9.2. Ректор або посадові особи Академії, яким делеговані повноваження щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, та керівник підрозділу фінансового забезпечення несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення й достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності.

9.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Академії здійснюється відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

 

Х. Порядок внесення змін до Статуту Академії

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться Конференцією за поданням Вченої ради Академії.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються і погоджуються в тому самому порядку, що й цей Статут.

 

XI. Порядок реорганізації та ліквідації Академії

11.1. Ліквідацію або реорганізацію Академії проводять уповноважені державні органи згідно із законодавством.

11.2. Під час ліквідації або реорганізації Академії військовослужбовцям та працівникам, які уклали трудовий договір, гарантується забезпечення їх прав та інтересів відповідно до законодавства.

 

Статут схвалено на засіданні
Вченої ради Національної академії
Служби безпеки України
25.06.2016 р., протокол № 15

 

Затверджено наказом ЦУ СБУ від 28.12.2015 №835 (у редакції наказу ЦУ СБУ від 21.10.2016 № 560)

Статут Національної академії Служби безпеки України